METALLICA SYMPHONIC TRIBUTE

NOV

NOV

NOV

NOV

NOV

NOV

NOV

NOV

NOV

NOV

NOV

NOV

NOV

NOV

NOV

NOV

2019 TOUR

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

23

Tempodrom

Tempodrom

Kongress Zentrum

Kongress Zentrum

Tonhalle

Tonhalle

Stadthalle

Stadthalle

Gewandhaus

Gewandhaus

Stadthalle

Stadthalle

Stadtkulturhaus

Stadtkulturhaus

RockOpera Praha

RockOpera Praha

Prague, Czech Republic

NOV

NOV

1

1

Palace "Ukraine"

NOV

2

2

3

NOV

NOV

Yunist Concert Hall

Philharmonic Theater

NOV

NOV

7

7

Dneprospezstal

8

NOV

Opera And Ballet Theater

Opera And Ballet Theater

NOV

9

Palace Of Students NYU im. Yaroslava Mudrogo

NOV

?

Pending...

Lviv, Ukraine

NOV

NOV

NOV

NOV

12

12

11

Filharmonia Gorzowska

Filharmonia Gorzowska

Pending...

Gorzów Wielkopolski,
Poland

Gorzów Wielkopolski,
Poland

Słupsk, Poland

NOV

NOV

13

13

Filharmonia Koszalińska

Koszalin, Poland

NOV

NOV

14

Pending...

Bydgoszcz, Poland

APR

3

Pending...

Łódż, Poland

APR

4

Centrum Spotkania Kultur

Centrum Spotkania Kultur

Lublin, Poland

Lublin, Poland

APR

APR

5

Filharmonia Podkarpatska

Filharmonia Podkarpatska

Rzeszów, Poland

2020

2020

PHOTOS

PHOTOS

VIDEOS

VIDEOS

VIDEOS

VIDEOS